ผลงานครูดีเด่น

"ครูดีเด่น"

จาก สังกัดหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร

ผลงานครูดีเด่น


"ครูดีเด่น"
จาก สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา จังหวัดราชบุรี

ผลงานครูดีเด่น


"ครูดีเด่น"
จาก สำนักงานคณะกรรมการคุรุสภา อำเภอเมืองราชบุรี

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

โล่และเกียรติบัตร
(รางวัลชนะเลิศ)
ของ
ยุพา ศุภชัยศิริเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดมหาธาตุวรวิหาร)
ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี
สังกัดเทศบาลเมืองราชบุรี


ผลงาน
การประกวดสื่อการสอน
(ประเภท ชุดการสอน แบบศูนย์การเรียน)
ปี พ.ศ.๒๕๓๔
(ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน ”
๑. เรื่อง ซ่อมเสริมการอ่าน
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จากเทศบาลเมืองราชบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๓๔
(ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน ”
๒. เรื่อง ซ่อมเสริมการอ่าน
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จากเทศบาลเขตการศึกษา ๕
จัดที่จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๓๗
(ได้รับโล่และเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน ”
๓. เรื่อง คำควบกล้ำ ร,ล,ว
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในงานนิทรรศการ “ครุทัศน์”
จากวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึงราชบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๓๗
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัล ผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ในการผลิตและ ใช้สื่อการเรียนการสอน ประเภทชุดการสอน)
๔. เรื่อง คำควบกล้ำ ร,ล,ว
กลุ่มทักษะภาษาไทย จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. ๒๕๓๘
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน ”
๕. เรื่อง มาตราตัวสะกด
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จากเทศบาลเมืองราชบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๔๒
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน ”
๖. เรื่อง ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสรรค์
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จากเทศบาลเมืองราชบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๔๒
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ )
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน”
๗. เรื่อง ส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสรรค์
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
จากเทศบาลเขตการศึกษา ๕
จัดที่เทศบาลเมืองบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๔๓
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน”
๘. เรื่อง สนุกคิด สุภาษิต คำพังเพย
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จากเทศบาลเมืองราชบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๔๓
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน ”
๙. เรื่อง สนุกคิด สุภาษิต คำพังเพย
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จากเทศบาลเขตการศึกษา ๕
จัดที่เทศบาลเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปี พ.ศ.๒๕๔๔
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน”
๑๐. เรื่อง หนังสือคือเพื่อน
กลุ่มทักษะภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จากเทศบาลเมืองราชบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๔๔
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ)
การประกวดสื่อ “ ชุดการสอน ”
๑๑. เรื่อง หนังสือคือเพื่อน
กลุ่มสาระภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ จากเทศบาลเขตการศึกษา ๕
จัดที่เทศบาลเมือง จังหวัดสมุทรสงคาม
ปี พ.ศ.๒๕๔๓
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 )
“ การประกวดห้องเรียนและโรงเรียนสะอาด ”
จากเทศบาลเมืองราชบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๔๘
(ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศ)
“ การประกวดผลงานวิจัยดีเด่น ระดับประถมศึกษา”
กลุ่มสาระภาษาไทย ในการแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ
ในระดับเทศบาลเมืองราชบุรี และ ระดับภาค(ครั้งที่๑)
จากเทศบาลนครนนทบุรี
ปี พ.ศ.๒๕๔๘
ได้เลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
( ครู คศ.๓) ระดับ ๘